เบอร์โทรศัพท์

ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร อีเมล์
ส่วนอำนวยการ 02-3816649 admin_dei@nfe.go.th
ส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 02-3816650 basic_dei@nfe.go.th
ส่วนทะเบียนและวัดผล 02-3816652 inno_dei@nfe.go.th
ส่วนการศึกษาต่อเนื่อง 02-3816651 dei_condised@nfe.go.th
Fax 02-3816649