ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและบทบาทหน้าที่

ปรัชญา
 “ ให้โอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการศึกษาทางไกล ”

อัตลักษณ์
  “ พึ่งตนเอง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ” 

วิสัยทัศน์
     เป็นศูนย์กลางการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการศึกษาต่อเนื่องด้วยวิธีการเรียนทางไกลอย่างมีคุณภาพของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เอกลักษณ์
   " คุณภาพสื่อเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้รับบริการ "

พันธกิจ
   ๑. จัดและส่งเสริมการศึกษาทางไกล หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกระบบ        
   ๒. จัดและส่งเสริมการศึกษาทางไกลหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
   ๓. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลการศึกษาทางไกลให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

บทบาทหน้าที่
     ๑. จัดการศึกษาทางไกลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
     ๒. พัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบกระบวนการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลการศึกษาทางไกล
     ๓. ผลิต จัดหา เผยแพร่สื่อและเทคโนโลยีเพื่อให้บริการการศึกษาทางไกล
     ๔. พัฒนาระบบบริหาร การจัดบริการและการพัฒนาบุคลากรเพื่อดำเนินงานการศึกษาทางไกลที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
     ๕. จัดหา พัฒนา ส่งเสริม และประสานการดำเนินงานการศึกษาทางไกลร่วมกับภาคีเครือข่าย
     ๖. วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ การเทียบโอนความรู้ และการยอมรับประสบการณ์
    ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย