ประวัติการจัดตั้ง

Adipisci aperiam commodi

ประวัติการจัดตั้ง

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑

สถาบันการศึกษาทางไกล เป็นสถานศึกษาส่วนกลาง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีประวัติความเป็นมาเริ่มจากการเป็นศูนย์การศึกษาทางไกลไทยคม ซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๗ เพื่อบริหารและรับผิดชอบทดลองโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระหว่างปี ๒๕๓๗ – ๒๕๔๑ ซึ่งหลังจากสิ้นสุดการทดลองโครงการ และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓๗ วรรคสอง (๔) กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการสามารถจัดการศึกษาทางไกลและการศึกษาที่ให้บริการหลายเขตพื้นที่ กรมการศึกษานอกโรงเรียนในขณะนั้น จึงมีนโยบายที่จะจัดการศึกษาทางไกล ตามนัยของกฎหมายการศึกษาดังกล่าว ในระยะแรกได้เสนอกระทรวงศึกษาธิการให้ปรับบทบาทของศูนย์การศึกษาทางไกลไทยคม เพื่อบริหารและจัดการศึกษาทางไกล ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ และต่อมาเสนอให้เปลี่ยนชื่อ “ศูนย์การศึกษาทางไกลไทยคม”เป็น“สถาบันการศึกษาทางไกล” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ ว่าด้วยสถาบันการศึกษาทางไกล เป็นสถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน.